Środki ochrony głowy BHP

Dyrektywa 89/686/WE ustala warunki dopuszczenia do obrotu na rynku środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Określa ona podstawowe wymagania w zakresie projektu, produkcji i metod prób, które muszą spełniać środki ochrony indywidualnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Jej zadaniem jest opracowanie metod prób i norm określających dane techniczne produktów. Przestrzeganie tych norm jest dowodem na zgodność z dyrektywą i pozwala producentowi na umieszczenie znaku CE

W zależności od rodzaju ryzyka wyróżniamy 3 kategorie:

1. Kategoria I – Ochrona przed minimalnymi zagrożeniami
2. Kategoria II – Wszystkie środki ochrony indywidualnej, które nie należą do kategorii 1 lub 3
3. Kategoria III – Ochrona przed zagrożeniami prowadzącymi do inwalidztwa lub śmierci


EN 397 – Przemysłowe hełmy ochronne
– określa wymagania fizyczne i parametry techniczne, metody badań i wymagania dotyczące znakowania hełmów ochronnych dla przemysłu. Podstawowe wymagania mają zastosowanie do hełmów ochronnych zwykłego zastosowania używanych w przemyśle. Nieobowiązkowe wymagania dodatkowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy są specjalnie zastrzeżone przez producenta hełmów.

Środki ochrony głowy - tabela wymagań odnośnie hełmów i kasków BHP wynikająca z normy EN397


EN 812 – Przemysłowe hełmy lekkie
– określa wymagania fizyczne i parametry techniczne, metody badań i wymagania dotyczące oznakowania czapek dla przemysłu chroniących przed uderzeniami.

Czapki te są przeznaczone głównie do użytkowania wewnątrz obiektów.

Nie są one przeznaczone do ochrony przed skutkami uderzeń, upadków przedmiotów lub przed zawieszonymi bądź poruszającymi się ładunkami.

Nie należy mylić czapek chroniących przed uderzeniami z hełmami ochronnymi dla przemysłu wyszczególnionymi w normie EN397.


Tabela odporności gwarantowanej przez hełby i kaski ochronne


EN 50365 – Hełmy z izolacją elektryczną do użytku w środowisku niskiego napięcia –
określa wymagania odnośnie do właściwości elektrycznych i nieelektrycznych hełmów z materiałów elektroizolacyjnych – używanych przy pracach pod napięciem lub w pobliżu części czynnych instalacji elektrycznych napięcia przemiennego o wartościach nie przekraczających 1000 V lub napięcia stałego o wartościach nie przekraczających 1500 V.

Używane w połączeniu z innymi izolującymi elementami wyposażenia, hełmy zapobiegają porażeniu głowy prądem elektrycznym