Powlekane z nakropieniem

Rękawice robocze ochronne

Osoby wykonujące prace w przemyśle, jak również związane z umiejętnościami manualnymi, w trakcie których ręce mogą być narażone na uszczerbek, powinny korzystać z przepisowych środków ochrony. Rękawice robocze najwyższej jakości znajdziecie Państwo w asortymencie firmy MJM. Rękawice ochronne wykonane z najlepszych materiałów wykazują odporność na temperatury, aktywność substancji chemicznych, a także treści o charakterze mikrobiologicznym. Dobre rękawice ochronne spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

Solidne rękawice BHP

Kupując określone warianty rękawic z myślą o pracownikach, należy sięgnąć po modele rękawic spełniające określone wymogi. Rękawice robocze BHP, jakie polecamy Klientom, zaliczają się do najefektywniejszych w różnych zakresach ochrony. W naszym asortymencie znaleźć można rękawice robocze chroniące przed chemikaliami, uszkodzeniami mechanicznymi czy substancjami zawierającymi niebezpieczne związki organiczne, rękawice antyprzecięciowe i antyprzepięciowe (ESD). Tak przygotowane rękawice ochronne na pewno zyskają aprobatę nabywców.

Dobierz rękawice robocze do swoich potrzeb

Polecane rękawice robocze sprawdzają się w odniesieniu do różnych sytuacji, jakie mogą spotkać pracowników przy pracy z maszynami, w zakładach wytwórczych czy laboratoriach lub pracowniach chemicznych, pod wysokim napięciem lub w nietypowych warunkach termicznych (robocze rękawice ocieplane). Każde rękawice robocze w sklepie zostały oznaczone w zakresie stopnia ochrony. Dzięki informacjom Klienci mogą znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Rękawice ochronne zostały opisane pod kątem podatności na penetrację substancji organicznych i nieorganicznych oraz przenikanie płynów.

Sprawdzone rękawice robocze

Dokładamy starań, aby wszystkie ochronne rękawice robocze spełniały wymogi BHP. Chodzi o założenia znanych norm takich jak EN 420 czy EN 388. Pierwsza odnosi się do ogólnych zagadnień wygody użytkowania, typu konstrukcji rękawic czy podatności na przenikanie wody. Druga ma związek z odpornością mechaniczną na przekłucia, rozdarcia lub przecięcia. Rękawice ochronne mogą spełniać wymagania normy w różnym stopniu.

Rękawice robocze BHP w korzystnych cenach

Zaopatrują się u nas podmioty gospodarcze z wielu branż. Klientami są także ośrodki badawcze działające w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Dostarczamy rękawice robocze BHP, które podnoszą jakość oraz poziom bezpieczeństwa prac techniczno-manualnych. Chodzi o spawanie, cięcie tworzyw oraz czynności pokrewne. Pod tym względem detale specyfikacji precyzuje norma EN 12477, zgodnie z którą polecamy rękawice ochronne typu A lub B.

Przede wszystkim normy, czyli uniwersalne rękawice robocze

Jeśli zakład pracy chce mieć pełną kontrolę nad wydawaniem rękawic roboczych polecamy zaawansowane rozwiązanie automaty wydające środki BHP.

Zdajemy sobie sprawę, że pożądane są rękawice robocze w równym stopniu wysokiej jakości, jak też wygodne w stosowaniu. Dobieramy asortyment BHP ze starannością, tak aby wśród propozycji znalazły się rękawice ochronne odpowiednie dla różnych uwarunkowań. Gama norm powoduje, że Klienci mają do dyspozycji rękawice robocze odpowiednie dla różnych zawodów wykonywanych w odmiennych warunkach.

Rękawice robocze: Normy i dyrektywy BHP

Dyrektywa 89/686/WE ustala warunki dopuszczenia do obrotu na rynku środków ochrony indywidualnej (ŚOI), w tym ochronnych rękawic roboczych. Określa ona podstawowe wymagania w zakresie projektu, produkcji i metod prób, które muszą spełniać środki ochrony indywidualnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Jej zadaniem jest opracowanie metod prób i norm określających dane techniczne produktów. Przestrzeganie tych norm jest dowodem na zgodność z dyrektywą i pozwala producentowi na umieszczenie znaku CE

W zależności od rodzaju ryzyka wyróżniamy 3 kategorie:

1. Kategoria I – Ochrona przed minimalnymi zagrożeniami
2. Kategoria II – Wszystkie środki ochrony indywidualnej, które nie należą do kategorii 1 lub 3
3. Kategoria III – Ochrona przed zagrożeniami prowadzącymi do inwalidztwa lub śmierci

 

EN 420 – określa podstawowe wymagania i stosowne procedury badania odnoszące się do projektowania i konstrukcji roboczych rękawic ochronnych, odporności materiałów na rękawice na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania, znakowania oraz informacji dostarczanych przez producenta i załączanych do wszystkich rękawic ochronnych. Ponadto norma EN420 opisuje metodę badania giętkości palców dłoni. Klasyfikacja obejmuje klasy od 0 do 5.
 

Zręczność ochronnej rękawicy roboczej zgodnie z normą EN 420

Rękawice robocze - tabela oznaczeń jakości

 

Rozmiary roboczych rękawic ochronnych wg normy EN 420

Rękawice robocze - tabela oznaczeń rozmiarów


EN 388
– określa odporność mechaniczną ochronnych rękawic roboczych na przekłucia, rozdarcia, przecięcia ostrym narzędziem oraz odporność na ścieranie. Im wyższa wartość tym rękawica lepiej chroni przed danym typem zagrożenia.


  Rękawice robocze - tabela oznaczeń odporności


EN 374
– określa odporność i stopień ochrony rękawic roboczych na działanie chemiczne i mikrobiologiczne

PENETRACJA – przenikanie substancji chemicznych lub/i mikroorganizmów przez materiały porowate, szwy, nakłucia i inne niedoskonałości materiału rękawicy roboczej na poziomie ponadmolekularnym. Norma określa wymagania do dokonania losowego wyboru serii produktów do badania ilości wad fabrycznych celem ustalenia akceptowalnego poziomu jakości AQL (Acceptable Quality Level)

Rękawice robocze - tabela oznaczeń AQL

PRZENIKANIE – robocze rękawice ochronne nie zawsze powstrzymują płyny. Czasami zachowują się jak gąbka, nasiąkając płynami i przetrzymując je przy skórze. Konieczne jest więc przeprowadzenie pomiarów czasu przebicia, czyli czasu, po jakim niebezpieczne płyny docierają do skóry.

Rękawice robocze - tabela poziomu ochrony


Ochronne rękawice chemiczne dzieli się na trzy grupy:

1. Rękawice w pełni chroniące przed chemikaliami – spełniają wymagania w zakresie penetracji oraz przy badaniu przenikania muszą wykazać czas przebicia minimum 30 minut z co najmniej 3 substancjami testowymi z 12 standardowo zdefiniowanych przez normę

Rękawice robocze - oznaczenie przenikalności / symbol

Rękawice robocze - tabela odporności na substancje chemiczne


2. Rękawice o ograniczonej ochronie chemicznej
– spełniają wymagania w zakresie penetracji (tzw. rękawice szczelne) ale nie zapewniają czasów przebicia wymaganych do pełnej ochrony chemicznej. Chronią przed niewielkimi zagrożeniami chemicznymi np. chemia gospodarczą nieagresywną


Symbol dormy BHP EN 374


3. Rękawice chroniące przed zagrożeniami bakteriologicznymi
– rękawice te uzyskały przynajmniej 2 poziom jakości w teście penetracji
 
Symbol normy EN 347 toksyny

EN 407
– norma definiuje właściwości termiczne roboczych rękawic chroniących przed wysokimi temperaturami i/lub płomieniami. Jednocześnie w przypadku roboczych rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi wymagany jest przynajmniej poziom 1 wytrzymałości na ścieranie i przedarcie zgodnie z normą EN 388.

Rękawice ochronne zgodne z normą EN 407 powinny być trudnopalne. Materiał rękawicy powinien przekazywać ciepło powoli, aby zagwarantować odpowiednią ochronę przed promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym oraz ciepłem kontaktowym. Poza tym rękawica taka musi wykazywać odporność termiczną (brak kurczenia, topnienia, lub rozkładu pod wpływem wysokich temperatur)

Rękawice robocze - tabela odporności na wysokie temperatury


EN 12477
– określa dokładnie jakie wymagania musi spełniać robocza rękawica ochronna, aby zapewnić odpowiednią ochronę użytkownikowi podczas spawania, cięcia i procesów pokrewnych. Stanowi ona połączenie kryteriów dotyczących testów rękawic, zawartych w normach EN388 oraz EN407

Norma EN12477 wyróżnia również podział ochronnych rękawic spawalniczych ze względu na własności ochronne i ich manualność co determinuje prawidłowy dobór rękawicy do odpowiedniej metody spawania i występujących zagrożeń. Dzielimy je na:

Rękawice ochronne typu A – spełniają wyższe wymogi dotyczące ochrony termicznej i mechanicznej ale kosztem ich manualności. Przeznaczone do wszystkich pozostałych procesów spawania a w szczególności spawania metodą MIG/MAG i MMA.

Rękawice ochronne typu B – do prac wymagających dużej zręczności np. spawanie metodą TIG. Wymagania dotyczące ochrony dla tych rękawic są spełnione na niższym poziomie.


EN 511
–  informuje o zachowaniu rękawicy ochronnej pod działaniem niskiej temperatury
(do -50°C) poprzez podanie trzech parametrów: odporność na zimno konwekcyjne, odporność na zimno stykowe, przenikalność wody.

Rękawice robocze - tabela odporności na niskie temperatury


EN 1149
– wymaga aby kontakt materiału przewodzącego rękawicy z ciałem umożliwiał odpowiednie odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Dzięki temu niwelowane jest ryzyko powstawania spontanicznych wyładowań elektrostatycznych mogących spowodować np. zapłon mieszanki wybuchowej w strefach zagrożonych wybuchem lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Norma ta składa się z 5 części, z czego pierwsze cztery (EN1149-1,-2,-3,-4) są czystymi normami kontrolnymi. Część piąta (EN 1149-5) zawiera wszystkie parametry dotyczące wymagań i kształtowania, a także odpowiednią metodykę oceniania.

EN 1149 jest normą dla odzieży – nie została specjalnie skonstruowana na potrzeby rękawic. W związku z powyższym, dobór rękawic antystatycznych powinien zostać poparty szczegółową analizą warunków miejsca pracy.


EN1149

EN 62340 – reguluje wymagania stawiane materiałom mającym styczność z elementami konstrukcyjnymi wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne (ESDS). Tak jak w przypadku normy EN 1149 zalicza się tu odzież ochronną, zatem również i rękawice. W ramach normy określono metody badań oraz orientacyjne wartości, według których dany materiał nie jest wrażliwy na elektryczność statyczną (ESD)


IKONA 4

EN 60903 – Norma ta określa wymogi dla produktów z materiału izolacyjnego, modeli pięcio- i trójpalcowych, wykorzystywanych najczęściej razem z ochronnymi rękawicami skórzanymi nakładanymi na rękawice izolacyjne, celem ich mechanicznego wzmocnienia. Robocze rękawice elektroizolacyjne przeznaczone są do ochrony rąk przed porażeniami prądem elektrycznym do 1kV. Jeśli mamy do czynienia z wyższym napięciem, możliwe jest ich stosowanie jedynie jako sprzęt pomocniczy. Rękawice podzielono na 6 klas, które różnią się od siebie właściwościami elektrycznymi. Każdej z tych klas odpowiada konkretna wartość napięcia probierczego.

Rękawice robocze - tabela nieprzepuszczalności elektrycznej

Wartości maksymalne napięcia użytkowania ochronnych rękawic elektroizolacyjnych

Rękawice robocze - tabela maksymalnych napięć rękawic elektroizolacyjnych

Dodatkowe kategorie właściwości specjalnych

Rękawice robocze - tabela odporności fizykochemicznej na działania

EN 421 – określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla roboczych rękawic chroniących przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem radioaktywnym. Aby rękawica spełniała wymagania, musi być odporna na ciecze oraz przejść test na przenikanie określony przez normę EN 374.


IKONA 1

EN 1082 – określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku przekłucia lub przecięcia w wyniku kontaktu z ostrymi nożami.

EN 1082-1 – przeznaczona jest do badania rękawic z plecionki pierścieni metalowych. Norma definiuje sposób badania ochrony rękawic, jako zrzucanie metalowego ostrza o masie 1000g z wysokości 250mm

EN 1082-2 – przeznaczona jest do badania rękawic wykonanych z materiałów innych niż plecionka pierścieni metalowych. Zapewniają one nieco niższą ochronę przed urazami mechaniczną – głównie przed ukłuciem nożem

EN 1082-3 –  określa wymogi dotyczące badań odporności na przecięcie lub efekty uderzeń, tkanin, skóry oraz innych materiałów.